• AVE - Ghenerala informo pri la Asocio de la Verduloj Esperantistaj
  aktuale 2017-01

 • Okazis:
  2012-07-28/08-04 Gresiljono: Alternativa semajno kun verd-politika seminario de AVE
  La "Alternativa Semajno" celas kunvenigi chian alternativon: vegetaranoj kaj bestoprotektantoj, verda kaj ekologia movado, migrantoj kaj biciklantoj por aplikado de la eko-turisma; la kampada tereno taugas ankau por naturistoj.
  Nia aktiveco: eko-turismo, prelegoj pri ekologiaj temoj, tradukado, diskutoj.
  Greziljono - alternativa Semajno 2012

  2011-09-11/18, Prago & Dobrichovice EKOTUR (ekologia turismo): kava-pech.cz

  2011-09, Herzberg/Harco, laborgrupo por la traduko de la informaj tekstoj pri la Naturparko Harco en norda Germanio: IC-Herzberg.de

  Vizitu la Arkivon kaj AVENOnpor la pli fruaj okazintaj.

  Pri AVE & Celoj: La Asocio de Verduloj Esperantistaj estas malgranda Civil-Socia Organizajho (Ne-Registara Organizajo).
  AVE-membroj parolas Esperanton kaj estas Verduloj (membroj au simpatiantoj de Verdaj Partioj) kaj
   favoras ekologian, socialan, pacan kaj viv-subtenan politikon.
   AVE pensas pri la tuta mondo; niaj membroj agas surloke.
   Ni celas informi niajn geamikojn en politiko kaj en Ne-Registaraj Organizajoj pri la avantagoj
   de Esperanto kaj ni informas niajn esperantistajn geamikojn pri la neceso de Verda Politiko.
  
  Nia diskutejo: 
  2012 ni shanghis la diskutejon al Ipernity, kiu uzas multajn lingvojn, i.i. Esperanton. Tie vi povas rigardi la blogojn serchante: "Verduloj" en la kategorio Grupoj Krome vi trovos jam plurajn "Dokumentojn" ankau sub "Verduloj" Dokumentoj en Ipernity Kompreneble, por komenti vi devas alighi kaj ensaluti. La regulaj mesaghoj / blogoj de AVE aperas ch. kvaronjare kolektitaj en AVENO kaj vi povas mendi la semajnan elsendon de AVE, ne forgesu noti ion (aligho al AVE (au simile)) je "Koncernas" Historio de AVE:
  AVE estis fondita 1984 en Liège (Belgio) okaze de la unua renkontigho de la Europaj Verdaj Partioj. El la fondintoj: Christopher Fettes (AVE-NOvajoj > redaktoro de AVENO), Jean-Claude Thumerelle, (unua sekretario gis 1991), Maire Mullarney (mortis 2008), W. Guenther, Ute Haas, Emilo Mas (red-o de Sunradioj 1 (= Aveno 6), k.a. . 1991 okaze de la unua europa kongreso de la Verdaj Partioj en Zuriko - kun interpretado de la chefaj prelegoj en Esperanton fare de Claude Piron kaj Farjon de Lagatinerie, kaj dank' al niaj geamikoj el Francio kaj la svis-verda kongres-organizanto Hans Beat Schaffner. Tiam Manfred Westermayer transprenis la agadon de AVE-sekretario de Emilio Mas. Dum la AVE-kunsido en Gotenburgo, UK 2003, majoritato aklamis la ne-formalan statuson de AVE. Stukturo de AVE: AVE gis nun estas nura reto da homoj; estas neformala asocio. La sekretario estas la afergvidanto. Estraro - sekretario: Manfred Westermayer
  Estraro - verdaj partianoj: George Sossois kaj Michael Leibman" Provizoraj Komitatanoj (alfabete) - Britio, Irlando, Europo: Christopher Fettes - Junuloj: Julia Noe - Dauripovo: Wolfgang Guenther Kunlaboro: AVE kunlaboras kun UEA kaj SAT, krome kun diversaj organizajoj kiel ekz-e la Europa Verda Partio kies Manifesto ni tradukis. Kaj ni tradukis la "Charton de la Tutmondaj Verduloj", kiu estis decidita en Aprilo 2001 en Canberra (AU) okaze de la Unua Tutmonda Kongreso de la Verdaj Partioj ([en]: Global Greens). kaj amendita 2012 en Dakar. Agado: Char AVE vivas de la ligo inter la membroj, ni shatas ricevi de vi informojn, rilate al verda politiko en via lando por eble publikigi ilin en Aveno, nia bulteno. Kaj ni tradukas gravajn tekstojn el/de/por la Verdaj Partioj kaj Verda Movado. Ghi servas por reciproka informo. Niaj temoj: Ekologio, Sociala Justeco, Homaj kaj Bestaj Rajtoj, Milito kaj Paco, Konfliktsolvado pere de nemilitaj agadoj. AVE dissendas informojn rete, kaj la AVE-NOvajhojn unufoje jare (average). Temoj de komuna aktiveco de AVE: : besto-protekto, ekz-e preventi torturojn je tenado kaj transportado; : helpi regajni la Aral-Maron en Centra Azio; ni subtenis projektojn de arboplantado por senpolvigi la aeron kaj por bona kvalito de la trinkakvo; ni eldonis broshureton. Bedaurinde la germana NROn "Aralsee-Hilfe" rezignis, car ne eblis bone kunlabori kun la uzbeka registaro. Ni gratulas al la sukcesa agado de Kasahhio revivigi la nordan parton de la Aral. : ni subtenas la projektojn "Mazingira Salama" de Mramba Simba, http://www.kono.be/mazingira/ : informo pri kaj tradukado de gravaj tekstoj de la Verda Movado; la tekstoj sur nia retejo - kaj havebla e-poste au papere (+sendokostoj): Politikaj Gvidlinioj de EFVP, 1994, (16 pagoj) - ne plu aktualaj Charto de la Tutmondaj Verduloj, 2001, (12 p., 2 EUR) Ekologiaj-Impostoj (4 p.), Paco-Politiko (3 p.) Civila Krizo- kaj Konflikt-Solvado (2 p.) Ghenerala Konvencio pri la Komerco en la Servoj (2 p.) Europa Manifesto de la Verdaj partioj, 2004 (3 p.) Programo de la Europa Verda Partio, 2006, (16 p., 2 EUR) Ekologio de la Homo, Sokolev, tradukis T. Auderskaja, 1996/2008, (51 p., 5 EUR) La Verdula Libro (de la Verda/EFA Frakcio en la EP (2004-2009) 100 Bonaj Argumentoj kontrau la Atomenergio (sur nia pagharo pri energio - kun multaj ligiloj) Por membrighi al AVE vi ne bezonas esti membro de iu Verda Partio, sed vi devus akcepti niajn "Celojn" kaj la verd-politikan filozofion. Bonvolu informi AVE se vi aktivas (pli au malpli) en iua ajn NRO au partio por nia statistiko. Se vi povas, estus bone membrigi en Verda Partio de via lando - se gi ekzistas (kelkfoje gi havas alian nomon); au kunfondi gin, se tio eblas. Tamen la cefa celo de via membrigho ne estu por propagandi Esperanton. En 2015 pere de AVE ligighas ch. 300 membroj kaj simpatiantoj. Gejunuloj de AVE renkontighas kutime je IJK, aliaj renkontighoj eblas ... Kotizo: La mono estas por la UEA membreco kiel faka asocio, UK-salonoj, aliaj renkontejoj La membro-kotizo estas libervola (do, se vi ne povas pagi - ne necesas). Ni proponas 5 EUR sed por malpli-richaj landoj (au homoj) 2 EUR jam estas multe. Bonvolu pagi - se vi povas - la kotizon kaj donacojn por AVE prefere al nia UEA-konto: avex-z Se vi ne estas membro de UEA, vi tamen povas transpagi al nia konto kun la rimarko: "via nomo, por AVE, UEA-konto: avex-z"; kaj Tutmonde al la ING-banko de UEA en Nederlando: IBAN: NL72 INGB 0000 3789 64; BIC: INGBNL2A AVE-sekretario: Manfred Westermayer: naskigis 1947, kemiisto (laboris che farmacia entrepreno je kampo de spektroskopio), vivas kun edzino apud Freiburg/Breisgau (sudokcidenta Germanio); havas tri gefilojn. Nia familio aktivas en la germana partio "Buendnis 90/ Die Gruenen" (Verduloj). > Kiel sekretario de AVE mi invitas vin elkore, partopreni en AVE por intersangi spertojn kaj opiniojn; kaj por influi niajn ne-esperantistajn geamikojn kaj kolegojn en ekologio-socialaj (verdaj) partioj au NRO-oj. Amike salutas Manfred Westermayer Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE) - sekretario Kandelstr. 62, D-79194 Gundelfingen rete: ave@verduloj.org ; retejo: verduloj.org :) Mi preferas simplan tekston "ch..u, cx...ux", au RTF-formaton. Eblas ankau NHA - nova help alfabeto (ankorau en evoluo).
 • Al la enirejo de AVE - - al la bulteno AVENO
 •  Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)